Header Sinhala

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධොපකරණ බළකාය

ප්‍රමාද නොවී සපුරාලමු

රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථානය

යුධොපකරණ බලකායේ දර්ශණය

වෘත්තියමය විශිෂ්ටත්වයක් අත්කර ගැනිම තුලින් ද්‍රව්‍යමය කළමනා කරණය පිළිබද ජාතික ප්‍රමිතියක් ස්ථාපිත කිරිම සහ එමගින් ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමඅදාවට උසස් ඵලදායිතාවවයක් හා ප්‍රමිති තත්වයක් ළගාකර ගැනිමට දායකත්වයක් ලබාදිම ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධොපකරණ බලකායේ දර්හනය වෙි.

යුධොපකර්න බලකායේ අරමුණ

යැපෙන්නන් හට වෘත්තියමය, මිත්‍රශිලී හා තාක්ෂණික පුවෙිශයක් සහිතව වගකිම හා වගකිවයුතු බව සහතික කරමින් හා දුව්‍යය කළමණාකරණයේ සියලු ම කාර්යයන් පිළිබද ඉහළ කාර්මික නිපුණත්වයක්/ ඵලදායිතාවයක් ළගාකර ගැනිම සදහා සියලු ම නිලධාරින්/සෙසු නිලයින්ගේ දැනුම වැඩිදියුණු කරමින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි යුධොපකරණ සැපයුමක් ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදාවට ලබාදිම ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධොපකරණ බලකායේ අරමුණ වෙි.

ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදා යුධෝපකරන බලකා රෙජිමේන්තුවේ කාර්යභාරය සහ කාර්යයන්

කාර්යය

වෘත්තියමය, වගකීම හා වගකිවයුතු බව සහතික කරමින් අදාල වගකිමි බල ප්‍රෙද්ශයේ සියලුම යැපුමි ඒකකවල යැපෙන්නන් සදහා සමස්ත යුධොපකරණ කාර්යයන් මගින් ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම යුධොපකරණ සැපයුමක් ලබාදිම.

කාර්යභාරය

 • වගකිමි බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි ආසේමු/සේමු/බසේමු/සියලුම යුද්ධ හමුදා යැපුමි ඒකක වෙත යුධොපකරණ කාර්යය/විෂයය පිළිබද උපදෙස් ලබාදිම.
 • වගකිමි බල ප්‍රදේශයට අදාළ වන යැපුමි ඒකකයන් හි මානව සමිපත්, වාහන,යන්ත්‍රෝපකරණ, උපකරණ වැනි දෑ හා අදාල වන පරිමාණ, කාර්යය මණ්ඩල ලිපිබද යුධොපකරණ සැපයුමිවලට අදාළ දත්ත හා තොරතුරැ නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යෑම සහ ඒවා වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කිරිම.
 • වගකීමි බල ප්‍රදේශයේ යැපුමි ඒකක අවශ්‍යතාවය මත සියලුම වර්ගයේ යුධොපකරණ බඩු බාහිරාදිය රාජ්‍ය මුදල් රෙගුලාසි, භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛන, යුහමු/යුසේඅම උපදෙස් වල නිගමයන්ට අනුකුල වන පරිදි ඇස්තමෙින්තු කිරිම, ලබාගැනිම, පරික්ෂා කිරිම, ගබඩා කිරිම,ගිණුමි තැබිම, නඩත්තු කිරිම, නිකුත් කිරිම හා ඈවරයක් කිරිම සහ ඊට අදාල ස්වංක්‍රීය ද්‍රව්‍යය කලණාකරන පද්ධතිය මනා ලෙස පවත්වා ගෙන යාම තහවුරැ කිරිම මාර්ගයෙන් එම ක්‍රියාවන් පවත්වාගෙන යාම.
 • ප්‍රමිතිගත, ගුණාත්මක හා ඵලදායී යුධොපකරණ සැපයුම් ක්‍රමවේදයක් තම වගකීම් බල ප්‍රදේශය තුළ පවත්වාගෙන යාම සඳහා තොගයට ලැබෙන සියලුම යුධොපකරණ බඩු බාහිරාදිය සම්බන්ධයෙන් සූක්‍ෂම හා සියුම් පරීක්‍ෂණ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරිම මගින් පිළිගත හැකි ප්‍රමිතියක් තහවුරු කිරිම.
 • ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටු ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම යුධොපකරණ බඩු බාහිරාදිය සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රසම්පාදන කාර්යභාරය ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටු මාර්ගයෙන් ඉටු කිරීම හා එම ක්‍රියාවලිය තුළ මුදලට වටිනාකම”, සංකල්පය සහ මූල්‍ය කළමණාකරන නියමයන් තහවුරු කරමින් ක්‍රියාකිරීම.
 • යුධොපකරණ බඩු බාහිරාදිය ප්‍රමිතිගත, ගුණාත්මක හා පිළිගත හැකි ලෙස ඒකක වැඩහල මගින් උචිත පරිදි නිර්මාණය, ප්‍රවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, අලුත්වැඩියාව හෝ නවීකරණය සිදූකිරීම සහ ඊට අදාළ වන සියලුම අමුද්‍රව්‍යයන් නිවැරදි පිළිවෙතට අනුව ගිණුම් තැබිම.
 • යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේ ශාඛා/අම යටතේ හා වගකීම් බල ප්‍රදේශයේ පාලන භාණ්ඩ ලෙස වර්ග කර ඇති සියලුම භාණ්ඩ සඳහා ප්‍රමාණවත් අතිරේක තොග පවත්වා ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා ඊට අදාළ ගිණුම් කටයුතු නිවැරදිව සිදුකිරීම.
 • වගකීම් බල ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත යුද්ධ හමුදා යැපීම් ආයතනයන් හි වාර්ෂික යුධොපකරණ පරීක්‍ෂණ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවිම සහ ඊට අදාළ පරීක්‍ෂණ වාර්තා යුධොපකරණ සේවා අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලය/යැපුම් ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීම/ප්‍රගති සමාලෝචනය නියමිත කාලසීමාවන් හිදී සිදුකිරීම.
 • තම අණසක යටතේ පවතින සියලුම ඉයුග/ශ්‍රීලයුයුබ ගබඩා අංශයන් හි යුධොපකරණ බඩු බාහිරාදිය ගිණුම් තැබීම, අධීක්‍ෂණය, පරිපාලනය, ගිණුම් කටයුතු වගකීම හා වගකිවයුතු බව සහිතව සහ උපරිම ඵලදායිතාවයකින් පවත්වාගෙන යාම අධීක්‍ෂණය කිරීම.
 • වගකීම් බලප්‍රදේශය තුළ පවත්වන සියලුම සමික්‍ෂණ මණ්ඩල සඳහා කාලානුරූපව අවශ්‍ය පරිදි යුධොපකරණ නිලධාරී නියෝජිතයින් නම් කිරීම සහ වගකීම් බලප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත ආසේමු/යැපුම් ඒකක සමග සම්බන්ධතාවයෙන් පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් (දේශන/සම්මන්ත්‍රණ වැනි දෑ) මගින් දැනුවත් කර මගපෙන්විම.
 • එදිනෙදා කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ දී සිදුකරනු ලබන පුහුණුව ද ඇතුළුව සියලුම ආවේණික යුධොපකරණ වෘත්තීය පුහුණුව හා මගපෙන්විම් තුළින් වගකීම් බලප්‍රදේශය තුළ පිහිටි යැපුම් ඒකක කාර්යය මණ්ඩලයන් පුහුණු කරවිම හා එමඟින් ඔවුන් තුළ ඉන් උසස් මට්ටමේ කාර්මික නිපුණතාවයක් තහවුරු කිරීම.
 • යුහමූ/ආසේමූ විසින් දෙන උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මකවිම පිණිස වගකීම් බලප්‍රදේශය තුළ ඇතිවන හදිසි/ආපදා තත්වයක දී හමුදාමය/සිවිල් අධිකාරීන් වෙත අදාළ යුධොපකරණ සැපයුම් සහාය ලබාදීම පිණිස ක්‍රියාන්විත සූදානමක් පවත්වාගෙන යාම.