Sri Lanka Military Academy

Serve to Lead

Roll Of Honour 1997

RANK NAME UNIT DATE OF DEATH
Maj HADS Ranasinghe RSP GR 09.01.1997
Maj DKPS Mudalige  VIR 09.01.1997
Maj WS Botheju VIR 09.01.1997
Maj LC Nolton VIR 09.01.1997
Maj JMT Jayasundara VIR 09.01.1997
Capt SP Agalawatta VIR 09.01.1997
Lt PM Serasinghe VIR 09.01.1997
Lt AP Hapuarachchi VIR 09.01.1997
Lt WAS Chaminda VIR 09.01.1997
Lt Col HKKD Priyashantha  SLA 13.01.1997
Capt VMW Gunawardena RWP GR 01.02.1997
Lt HS Fernando GR 01.02.1997
Maj RMS Rajapaksha  VIR 02.02.1997
Maj  MFM Fikri VIR 02.02.1997
Capt KPD Hemachandra RWP RSP GR 06.03.1997
Lt AD Chandrarathna SLNG 06.03.1997
Lt PC Lamahewa SLSR 17.04.1997
Maj SD Amarasinghe SLLI 01.05.1997
Maj OCCS  De Silva  SLNG 14.05.1997
Lt Col KWD  Jayarathna RWP RSP  SLSR 16.05.1997
Lt Col WDUP De Silva RWP RSP GR 16.05.1997
Maj PRKU Gamini SLA 16.05.1997
Capt NS Abeysekara SLAC 24.05.1997
Lt TADT Samarasekara  SLA 27.05.1997
Lt SKA Premala SLSR 03.06.1997
Lt WRPK  Rodrigo SLLI 06.06.1997
Lt EPW De Silva VIR 06.06.1997
Maj AC Uduge WWV RWP RSP GW 09.06.1997
Lt Col BGP Bodimaluwa SLEME 10.06.1997
Lt Col DUN Pradeep GW 10.06.1997
Capt (QM) HP Jayarathne  SLE 10.06.1997
Capt (QM) MG Duglus SLAC 10.06.1997
Lt Col AM Wijerathna  SLLI 10.06.1997
Lt LP Jayamanna  GR 11.06.1997
Lt  TSH Jothirathna GR 14.06.1997
Capt PGMS Philinga GR 23.06.1997
Maj HGAV De Silva RSP GR 24.06.1997
Col TMN Chick   25.06.1997
Maj KVAS Perera VIR 25.06.1997
Lt HKR Ranasinghe GR 25.06.1997
Lt DCD Kumarage SLLI 25.06.1997
Lt YMACD Abeyrathna VIR 25.06.1997
Capt MT Keegal RSP CR 16.07.1997
Maj MDM Sarathchandra RSP CR 17.07.1997
Lt RMA Rathnayake GR 18.07.1997
Lt KDJ Dissanayake VIR 31.07.1997
Maj PBU Nayanasiri VIR 07.08.1997
Lt BMSH Jayasinghe VIR 19.08.1997
Maj P Wickramasekara RSp GR 21.08.1997
Maj BGSJ Gunathilaka SLLI 22.08.1997
Lt Col KRH Lokuge RSP SLE 30.08.1997
Lt KV Kithsiri GW 01.09.1997
Lt  RK Ranathunga SLSR 10.09.1997
Maj  STS Dissanayake RWP SLLI 05.10.1997
Capt PAN Fernando CR 05.10.1997
Lt RM Wijerathna  GR 05.10.1997
Lt VSV Wasantha Prabha SLCMP 06.10.1997
Capt JC Withana SLLI 07.10.1997
Lt  APGP Amarasinghe SLSR 07.10.1997
Lt DG Hewawickrama SLLI 10.10.1997
Lt Col SMSM Wijerathna  VIR 12.10.1997
Lt NMAA Nawarathna  SLLI 13.10.1997
Lt SBS Eward GR 17.10.1997
Capt NR Somarathna SLNG 18.10.1997
Capt WWAT Withanage CR 20.10.1997
Lt PA Dilip Kumara SF 23.10.1997
Lt WD Perera SLLI 30.10.1997
Lt HAN Hettiarachchi SLSR 10.11.1997
Lt Col NL Sirimanna RWP RSP CR 04.12.1997
Maj GS Jayanath RWP RSP CR 04.12.1997
Capt RMN Ranasinghe SLSR 04.12.1997
Capt SDB Jayasundara SLSR 04.12.1997
Lt AMSS Mendis CR 04.12.1997
Lt HAW Jayampathi CR 04.12.1997
Lt KMP De Silva WWV CR 04.12.1997
Lt KAN Podibandara GR 06.12.1997
Lt Col DAC Jayathilaka SLLI 23.12.1997
Lt WDT Senanayake GW 24.12.1997