Header Sinhala

ගජබා රෙජිමේන්තුව

සමගිය ශක්තියයි

හිටපු රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන සේනා විධායකවරුන්

ලූතිතන් කර්නල් ඩබ්ලිව්ලිව්ඩිජිඒ ගුණසේකර පිඑස්සි
1990.03.01 - 1990.07.01
1992.01.01 - 1992.05.01

කර්නල් පි අංගම්මන
1990.07.01 - 1992.01.01

 

ලූතිතන් කර්නල් වයිඑන් පලිපාන ආර්එස්පි
1992.05.01 - 1992.08.08

 

ලූතිතන් කර්නල් ටිඩබ්ලිව් ජයවර්ධන
1994.05.17 - 1996.03.16

 

ලූතිතන් කර්නල් ටිබි මෝර්සෙත් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
1996.03.16 - 1996.11.14

 

ලුතිතන් කර්නල් එන්ඒරේසි ඩයස් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පී
1996.11.14 - 1997.09.29

 

ලූතිතන් කර්නල් පිජේ වික්‍රමසුරිය ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වි ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි යුඑස්පි
1994.05.17 - 1996.03.16

 

ලූතිතන් කර්නල් සිආර්එම් සිල්වා ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
1998.01.09 - 1999.01.04

 

 

ලූතිතන් කර්නල් කේජේ අල්විස් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
1999.01.04 - 2000.01.12

 

 

ලූතිතන් කර්නල් සිපි ගාල්ලගේ ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
2000.08.15 - 2002.02.25
2003.09.15 - 2004.01.21

කර්නල් ඒකේඑස් පෙරේරා ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
2002.02.25 - 2003.09.15

 

කර්නල් ජීඩීඑච්කේ ගුණරත්න ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පී යුඑස්පි පිඑස්සි
2004.01.21 - 2005.04.10

 

 

ලූතිතන් කර්නල් ඩිඑස්එන්කේ සේනාධිර ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වි ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
2005.04.10 - 2005.09.05

 

ලූතිතන් කර්නල් ඒඩබ්ලිව්එම්ඒඩබ්ලිව්එන් රණවන ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි
2005.09.05 - 2006.01.23
2007.09.03 - 2007.08.01

ලූතිතන් කර්නල් එස්ඒඩිඑන්ජේ සුරවීර ආර්එස්පි
2006.01.23 - 2007.03.09

 

 

ලූතිතන් කර්නල් සිජේඑස් වීරකෝන් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පි පිඑස්සි
2007.08.01 - 2007.11.15

 

 

ලූතිතන් කර්නල් ජේඑම්එස්එස් ජයසුන්දර ආර්එස්පි යුඑස්පි
2007.11.15 - 2009.01.16

 

 

බ්‍රිගේඩියර් පිජේ ගමගේ ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පි
2009.01.16 - 2010.11.23
2010.11.23 - 2011.01.07

 

 

ලුතිතන් කර්නල් එන්ආර් ලමාහේවගේ ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පි
07.01.2011 - 11.08.2013

බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව්එම්ජේආර්කේ සේනාරත්න
19.08.2013 - 18.01.2016

 

බ්‍රිගේඩියර් එන්ආර් ලමාහේවගේ ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පි
18.01.2016 - 24.07.2017

 

කර්නල් ඩබ්ලිව්එච්කේඑස් පීරිස් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පී යුඑස්පි
15.09.2017 - 21.11.2018

බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව්එච්කේඑස් පීරිස් ආර්ඩබ්ලිව්පි ආර්එස්පී යුඑස්පි
21.11.2018 - 01.08.2019

කර්නල් එල්එච්එම් රාජපක්ෂ ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී
01.08.2019 - 03.04.2020

 

බ්‍රිගේඩියර් එල්එච්එම් රාජපක්ෂ ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී
03.04.2020 - 16.12.2020

බ්‍රිගේඩියර් යූකේඩීඩීපී උඩුගම ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී පීඑස්සී
16.12.2020 - 18.12.2021

කර්නල් එම් ඩබ්ලිව් එස් මිල්ලගල ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී පිඑස්සී
18.12.2021 - 21-06-2022

බ්‍රිගේඩියර් එච් ටි ඩබ්ලිව් විද්‍යානන්ද ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී
27-06-2022 - දින සිට මේ දක්වා